4084706 Aug 29 13:06 CSM_Resources.pdf
1494503 Aug 11 10:34 HPC-Overview.pdf
3679661 Aug 11 10:35 OtherResources14.pdf
230816 Aug 11 10:34 helloWorld.pdf
231403 Aug 11 10:34 hybrid.pdf
476825 Aug 11 10:35 libs.pdf
1201379 Aug 29 13:06 linux.pdf
295139 Aug 11 10:35 mpi01.pdf
416057 Aug 11 10:35 mpi02.pdf
672116 Aug 11 10:35 openmp.pdf
1267298 Aug 11 10:36 otherStuff.pdf
14308405 Aug 29 13:14 rmacc2014.tgz
14302800 Aug 29 13:13 rmacc2014.zip
548196 Aug 11 10:36 stoma.pdf
645934 Aug 11 10:36 stomb.pdf
267936 Aug 11 10:37 stomc.pdf